OSNIVANJE PREDUZEĆA

U registar privrednih subjekata se upisuju sledeće pravne forme privrednih društava:

✔️ ortačko društvo
✔️ komanditno društvo
✔️ društvo sa ograničenom odgovornošću
✔️ akcionarsko društvo

 

Postupak upisa u Registar

Nakon što se osmislili čime će se društvo baviti, napravili biznis plan, obezbedili kapitali i druge resurse započinjete proces registracije. Prethodno, morate smisliti poslovno ime društva i proveriti na sajtu APR da li taj naziv već postoji. Ako postoji, morate smisliti neki drugi naziv, ili korigovati postojeći, recimo dodavanjem prefiksa i sl. Sam postupak registracije započinjete popunjavanjem jedinstvene registracione prijave koju možete preuzeti sa sajta APR .

Takođe, potrebno je da u slučaju registracije jednočlanog društva, sačinite osnivački akt – Odluku o  osnivanju privrednog društva kao i OP obrazac. Ukoliko privredno društvo osniva više osnivača potrebno je sačiniti Ugovor o osnivanju i overiti ga kod javnog beležnika.

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi osnivač ili lice ovlašćeno od strane osnivača, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje.

Od 17. oktobra 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a od 28. juna 2019. godine i osnivanje višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) elektronskim putem.

Za eRegistraciju osnivanja jednočlanog i višečlanog DOO potrebno je da podnosilac prijave poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji.

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući član, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom).

Osnivački akt koji se prilaže uz e-prijavu treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo.

ZPD (Zakon o privrednim društvima) nalaže da se, pri osnivanju privrednog društva, overavaju potpisi osnivača na osnivačkom aktu. Overu je moguće izvršiti na dva načina:

  1. Digitalnim potpisivanjem sa jednim od važećih digitalnih sertifikata
  2. U kancelariji javnog beležnika

Način upisa adrese sedišta i adrese za prijem pošte

Pre overe osnivačkog akta, proverite podatke o adresi sedišta u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda ili na Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, i to pre svega da li naziv ulice u kojoj se nalazi obajekat u kom će biti sedište postoji na teritoriji određenog naseljenog mesta, budući da je registrator dužan da koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koji vodi Republički geodetski zavod.

Ukoliko u Adresnom registru ne postoji određeni naziv ulice na teritoriji određenog naseljenog mesta na način koji je naveden u prijavi i osnivačkom aktu, registrator će doneti odluku o odbacivanju registracione prijave. Za sve nedoumice oko tačne adrese određenog objekta u kom će biti sedište privrednog subjekta možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu na imejl: mojaadresa@rgz.gov.rs.


Naknade za osnivanje privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata, iznosi 4.900,00 dinara. Prilikom podnošenja registracione prijave za osnivanje privrednog društva (OD, KD, DOO i AD) uplaćuje se i naknada za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u iznosu od 1.000,00 dinara.

Naknada za osnivanje jednočlanih i višečlanih DOO elektronskim putem iznosi 4.500,00 dinara.

Naknada za registraciju osnivanja ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva iznosi 4.900,00 dinara.

Nakon izvršene predaje, dobijate potvrdu o prijemu dokumentacije sa odredjenim brojem pod kojim se vaš predmet vodi. Taj broj vam služi da na sajtu APR pratite stanje vašeg predmeta – postupka registracije. Ukoliko je sve u redu, registrator donosi rešenje o usvajanju vaše registracione prijave, čime je praktično vaše preduzeće registrovano kod Agencije za privredne registre.

Istovremeno, dobijate i PIB, i registraciju vašeg preduzeća kod nadležnog fonda zdravstvenog osiguranja podnošenjem OPD obrasca od strane APR.


Obavezno evidentiranje stvarnih vlasnika

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/2019), od 31. decembra 2018. godine uspostavljena je Centralna evidencija stvarnih vlasnika, kao javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima – stvarnim vlasnicima pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji (Registrovani subjekti).

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima imaju:

– privredna društva (osim javnih akcionarskih društava),
– zadruge,
– ogranci stranih privrednih društava,
– strana predstavništva privrednih društava,
– poslovna udruženja (osim političkih stranaka, sindikata, sportskih organizacija i udruženja, crkava i verskih zajednica).

Zakon se NE primenjuje na:

– preduzetnike,
– javna akcionarska društva,
– privredna društva u stečaju,
– privredna društva u prinudnoj likvidaciji,
– društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač.


Stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je:

  • – Fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;
  • – fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;
  • – fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;
  • – fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trastom, odnosno u drugom licu stranog prava;
  • – fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.
  • – Lice ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu dužno je da evidentira podatke o stvarnim vlasnicima u Centralnoj evidenciji najkasnije u roku od 15 dana od osnivanja i promene vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i druge promene na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, u skladu sa članom 3. ovog zakona.

Dalja procedura je sledeća:

– Izrada pečata
– Otvaranje poslovnog računa u banci ( dinarski, devizni)

Završni korak se odnosi na poresku upravu kojoj u roku od 15 dana po osnivanju društva je potrebno je dostaviti:

– podnošenje  poreske prijave  poreza na dobit na portalu E-porezi
– podnošenje prijave komunalne takse lokalnoj poreskoj administraciji na portalu JIS LPA i
– podnošenje prijave za zaštitu i unapređenje životne sredine lokalnoj poreskoj administraciji  na portalu JIS LPA

Postupak registracije je ovim završen i vaše preduzeće je aktivno, uredno prijavljeno u poreskoj upravi i može početi sa radom.

Za vođenje poslovnih knjiga, potrebno je da angažujete računovodju, koji mora imati registrovanu delatnost i koji će se starati o knjigovodstvu vašeg preduzeća.