FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO

slider-4

Usluga finansijsko računovodstvo – vođenje poslovnih knjiga,  podrazumeva sledeće poslove i radnje:

✔️ Vođenje glavne knjige

✔️ Vođenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, blagajne, tekućih računa, robe, materijala, lična primanja, osnovna sredstva

✔️ Vođenje pomoćnih evidencija: Knjiga ulaznih faktura, knjiga izlaznih faktura, knjiga blagajne, knjiga udela članova d.o.o., knjiga kontrolnika uvoza/izvoza robe i usluga

✔️ Obračun PDV, poreza na dohodak gradjana po ugovorima: o delu, autorstvu, zakupu nepokretnosti, zakupu pokretnih stvari i drugi ugovori

✔️ Obračun akcize

✔️ Sastavljanje poreskih prijava i drugih obračuna: PPPDV, PP-PD, PB1, PDP, PPDG1S, PPDO, OA, M-4, i dr.


Kreiranje raznih izveštaja :

 

✔️ Izvod otvorenih stavki kupaca, dobavljača

✔️ Izveštaj analitičkih kartica na dan, za period

✔️ Sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa na željeni datum

✔️ Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za mala i srednja pravna lica i preduzetnike

✔️ Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja: likvidacioni, bilans pripajanja, bilans spajanja, deobni bilansi,  sastavljanje finansijskih izveštaja u svrhu dobijanja kredita od banaka

✔️ Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave na dobit reduzeća / dohodak građana

✔️ Obračun poreza na imovinu

✔️ Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana i sastavaljenje poreske prijave  na dohodak gradjana PPDG-3