OBRAČUN ZARADA I KADROVSKA ADMINISTRACIJA

Ova usluga podrazumeva obračun zarada, obračun naknada zarada, kadrovsku evidenciju i HR admisnistraciju:

Obračun zarada je deo standardne usluge koju pružamo klijentima. Takodje i svim  drugim zainteresovanim kompanijama možemo ponuditi obračun zarada za svoje zaposlene ukoliko žele da im se obračun zarada vrši kroz tzv. outsourcing uslugu.

OBRAČUN ZARADA

 • ✔️ Obračun redovnih zarada na bazi ugovora o radu
 • ✔️ Obračun zarada iz više delova
 • ✔️ Obračun bonusa, obustava, kredita,
 • ✔️ Različite vrste obračuna: bruto, neto, po času;
 • ✔️ Obračun zarada sa olakšicama ( kvalifikovani novozaposleni, novonastanjeni obveznik, zarade osnivača novoosonovanih inovacionih tzv. start-up kompanija)
 • ✔️ Obračun naknada zarada: bolovanje do 30 i preko 30 dana;
 • ✔️ Sastavljanje i podnošenje poreskih prijava poreskoj upravi za obračunate zarade
 • ✔️ Sastavljanje i podnošenja poreza i prijava poreza za osobe sa invaliditetom;
 • ✔️ Dostavljanje izveštaja  obračnunate  zarade (plani spisak, isplatni listić, mogućnost slanja isplatnog listića  direktno na e-mail zaposlenog, izveštaj rekapitulacije zarade za određeni mesec/period
 • ✔️ Poresko i pravno savetovanje vezano za obračun zarada;
 • ✔️ Priprema naloga za plaćanje u e-bankingu uz mogućnost pripreme xml fajla;
 • ✔️ Dostavljanje godišnje potvrde  o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku na obrascu PPP-PO

 

OBRAČUN PRIMANJA  ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA

 • ✔️ Obračun naknada  po osnovu privremenih i povremenih poslova
 • ✔️ Obračun naknada po osnovu ugovora o dopunskom radu
 • ✔️ Obračun naknade po osnovu ugovora o delu
 • ✔️ Obračun naknada po osnovu ugovora o zakupu
 • ✔️ Obračun naknade po ugovoru o autorskim pravima
 • ✔️ Obračun naknada po osnovu strućnog osposobljavanja i usavršavanja

 

KADROVSKA EVIDENCIJA I ADMINISTACIJA

Kadrovske usluge i evidencije odnose se na:

 • ✔️ Kreiranje baze  podataka o zaposenima u sertifikovanom softveru;
 • ✔️ Prijava, odjava i promene u osiguranju  zaposlenih kod CROSO ;
 • ✔️ Priprema i podnošenje dokumentacije za refundaciju bolovanja preko 30 dana;
 • ✔️ Priprema dokumentacije za refundaciju plaćenih poreza i doprinosa, ukoliko poslodavac ima pravo na olakšiče;
 • ✔️ Priprema informacija za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak zaposlenih koji su poreskii obveznici, kao i obračun godišnjeg poreza;
 • ✔️ Pripremanje dokumentacije na osnovu zahteva zaposlenih (npr. za kredit banke);
 • ✔️ Izrada internih akata i ugovora na zahtev klijenta  (ugovor o radu, aneks ugovora o radu, pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta, uovor o privremenim i povremenim poslovima, sastavljanje raznih odluka, rešenje i sl.);
 • ✔️ Priprema i podnošenje dokumentacije za izdavanje zdravstvenih kartica;
 • ✔️ Pripema i podnošenje dokumentacije za izdavanje boravišne i radne dozvole za strance;
 • ✔️ Priprema i podnošenje dokumentaicje za dobijanje PIB-a za nerezidentna fizička lica.

 

Detaljnije o zaradama pročitajte u našem odvojenom tekstu