Poreski obračuni

Poreska optimizacija, pravilnost i preciznost  obračuna  poreza kao i blagovremeno podnošenje poreskih prijava poreskoj upravi predstavlja možda najosetljiviji i najvažniji segment u  poslovanju privrednih subjekata.

Osnovna poreska regulativa obuhvata sledeće zakone:

 1. Zakon o porezu na dodatu vrednost
 2. Zakon o porezu na dobit pravnih lica
 3. Zakon o porezu na dohodak građana
 4. Zakon o porezima na imovinu
 5. Zakon o porezu na dohodak građana
 6. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 7. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 8. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

U tom smislu izdvajamo sledeće poreske obračune:

 • ✔️ Sastavljanje i podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (mesečno, tromesečno)
 • ✔️ Sastavljanje i podnošenje poreske prijave poreza na dobit pravnih lica
 • ✔️ Sastavljanje i podnošenje poreske prijave poreza na neto prihod samostalne delatnosti  (preduzetnici)
 • ✔️ Sastavljanje i podnošenje poreske prijave poreza na imovinu pravnih lica i preduzetnika
 • ✔️ Sastavljanje i podnošenje  poreske prijave poreza po odbitku  po osnovu:
  • – Obračuna zarada
  • – Obračuna naknada zarada
  • – Ugovora o povremenim i privremenim poslovima
  • – Ugovora o dopunskom radu
  • – Ugovora o delu
  • – Ugovora o autorskom delu
  • – Ugovora o zakupu
 • ✔️ Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa zakonom – Obrazac IOSI